Compassionate Service Society

Đóng Góp Vào Compassionate Service Society

Như các cơ sở thiện nguyện khác, Hội CSS sinh hoạt nhờ vào sự đóng góp của quý vị hảo tâm. Đa số các hoạt động của Hội được tổ chức miễn phí hoặc chỉ có chi phí tối thiểu. Tất cả mọi thành viên đều là những người tình nguyện đóng góp với tấm lòng tha thiết muốn phục vụ tha nhân.

Nhờ vào sự giúp đỡ của quý vị, Hội có thể tiếp tục phục vụ tha nhân. Xin quý vị vui lòng hỗ trợ Hội CSS trong công cuộc giáo dục, tạo môi trường giúp cho mỗi cá nhân chuyển hóa và cải tiến cho được toàn vẹn hơn về các mặt: thân, tâm và linh tánh.

Tất cả mọi đóng góp đều được trừ thuế theo luật định. Compassionate Service Society là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3) Tax ID #95-4846700.

 

Hiện nay, chúng tôi không thể chấp nhận check trên internet. Xin vui lòng gửi check của bạn cho:

Compassionate Service Society
5753 E Santa Ana Canyon Rd., Suite G-613
Anaheim, CA 92807

 

English | Tiếng Việt

Cách và Số Tiền Đóng Góp

Cho Quỹ: Operational Fund
     Quỹ hoạt động của Hội

Capital Fund
     Quỹ để duy trì và sửa chữa nhà; để mua công cụ

Apps Fund
     Quỹ để phát triển và duy trì Apps

World Peace Gathering Fund
     Quỹ cho tổ chức Pháp Hội Di Đà


Đóng Góp Cách: Một lần
    (chọn cái này nếu bạn chỉ muốn đóng một lần)

Thường Xuyên
    (chọn cái này nếu bạn muốn đóng thường xuyên, nhiều lần)
Số Tiền:
(Đô La Mỹ)
$10
$25
$50
$100
$250
$1000
$2500
$5000

Chỉ định (10-50000)
Đóng góp mỗi: tháng  
3 tháng  
6 tháng  
năm  
  
Tự động đóng góp: cho đến khi tôi nói dừng

12 lần (1 năm)
24 lần (2 năm)
36 lần (3 năm)
48 lần (4 năm)
cho đến khi tôi nói dừng

4 lần (1 năm)
8 lần (2 năm)
12 lần (3 năm)
16 lần (4 năm)
20 lần (5 năm)
cho đến khi tôi nói dừng

2 lần (1 năm)
4 lần (2 năm)
6 lần (3 năm)
8 lần (4 năm)
10 lần (5 năm)
cho đến khi tôi nói dừng

2 lần (2 năm)
3 lần (3 năm)
4 lần (4 năm)
5 lần (5 năm)
6 lần (6 năm)
7 lần (7 năm)
10 lần (10 năm)

Xem Lại và Gửi

  Xin xem lại rồi nhấn nút Donate.

Bạn sẽ được đưa đến PayPal. (Bạn không cần có tài khoản PayPal, chỉ cần có credit card hoặc tài khoản nhà banc)

 
© 2017 Compassionate Service Society, a non-profit 501(c)(3) organization.